ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
 
บริการสินเชื่อ
 
 
     
แบบฟอร์มเงินกู้
 
หลักเกณฑ์ในการกู้
 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป มีสิทธิการกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
  (เงินกู้ฉุกเฉิน+เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น)
  • ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
  • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน


 2. เงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถกู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาท :-
  2.1 เงินกู้สามัญเกินทุนเรือนหุ้นใช้สมาชิกค้ำประกัน
  • เป็นสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท มีทุนเรือนหุ้น 25% ของวงเงินกู้
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน
  • วงเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน
  • สมาชิกผู้กู้ต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้โดยยกผลประโยชน์ให้กับสหกรณ์ตามมูลค่าหนี้เพื่อชำระหนี้สหกรณ์
  • ผ่อนชำระไม่เกิน 200 งวด (ตามตารางด้านล่างของแต่ละวงเงินกู้งวดแรก)
  • เงินได้รวมเพื่อพิจารณาเงินเหลือสุทธิ(เงินเดือน+ค่าที่พัก+ค่าประจำโรงงาน+ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด+ค่าปฏิบัติงานกะ+SHIFT ALLOWANCE+STANDBY) ไม่รวม OT
  • ยื่นคำเสนอขอกู้ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน สมาชิกผู้กู้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 25 % ของวงเงินกู้ก่อนเข้าที่ประชุม กรณีสมาชิกที่เพิ่มทุนเรือนหุ้นร้อยละ 25 ของจำนวนเงินกู้ ต้องผ่อนชำระ 24 งวดติดต่อกันจึงชำระคืนได้โดยไม่เสียค่าปรับ 2% ของจำนวนเงินที่ชำระ
  • สมาชิกที่ขอกู้เต็มวงเงินตามหลักเกณฑ์การกู้สูงสุดแล้วจะต้องผ่อนชำระ 12 งวด จึงขอกู้ใหม่ได้
  2.2 เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น
  • สิทธิการกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • ผ่อนชำระเงินต้นบวกดอกเบี้ยแบบ Effective Rate ไม่เกิน 240 งวด
  • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  2.3 เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 240 งวด
  2.4 เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 15,000,000 บาท ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 240 งวด
  2.5เงินกู้สามัญเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่สมาชิกสังกัดตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • สามารถกู้ได้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับหุ้นสามัญจากบริษัทที่สมาชิกสังกัด
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 15,000,000 บาท ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 240 งวด

 3. เงินกู้เพื่อการเคหะ
  3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสำหรับสมาชิกปกติ
  • เป็นสมาชิกมาแล้ว 12 เดือน ผู้กู้ต้องมีเอกสารการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยื่นคำขอกู้เงินเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฏหมาย
  • วงเงินกู้ สมาชิกที่ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด (ใหม่) เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ กู้ได้ 100% ของราคาสัญญาซื้อขายใหม่จากบริษัทบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกู้ได้ 100% ของราคาประเมินจากบริษัท ที่สหกรณ์กำหนด) สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด (เก่า) กู้ได้ 80% ของราคาประเมินจากบริษัทที่สหกรณ์กำหนด ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ต้องไม่เป็นการได้มาจากการยกให้ (ยกเว้นแต่ผู้ยกให้เสียชีวิตแล้ว) กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ การกู้เงินพิเศษการเคหะต้องผ่อนชำระจนครบสัญญาจึงกู้ใหม่ได้
  • วดชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรือไม่เกินอายุ 70 ปี แต่ทั้งนี้ต้องชำระหนี้คงเหลือให้แล้วเสร็จเมื่อครบเกษียณอายุ ในกรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะที่เพิ่มทุนเรือนหุ้นให้ครบร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ ต้องผ่อนชำระแล้ว 24 งวด ติดต่อกันจึงสามารถชำระคืนเงินกู้ได้โดยไม่เสียค่าปรับ หากชำระคืนเงินกู้ก่อน 24 งวด จะต้องเสียค่าปรับให้สหกรณ์ร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่นำมาชำระ ทั้งนี้ไม่รวมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระ
  การคำนวณงวดการผ่อนชำระตามอายุปัจจุบันของผู้กู้ หากผู้กู้อายุไม่เกิน 40 ปี ผ่อนชำระไม่เกิน
  • 360 งวด หากอายุเกิน 40 ปี ต้องชำระตามงวดมีรายละเอียด ดังนี้.-
  • • อายุ 41 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 348 งวด
  • • อายุ 42 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 336 งวด
  • • อายุ 43 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 324 งวด
  • • อายุ 44 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 312 งวด
  • • อายุ 45 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 300 งวด
  • • อายุ 50 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 240 งวด
  • • อายุ 51 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 216 งวด
  • • อายุ 52 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 192 งวด
  • • อายุ 53 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 168 งวด
  • • อายุ 54 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 144 งวด
  • • อายุ 55 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 120 งวด
  • • อายุ 56 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 96 งวด
  • • อายุ 57 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 72 งวด
  • • อายุ 58 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 48 งวด
  • • อายุ 59 ปี สามารถส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 24 งวด
  • • อายุ 60 ปี งดให้กู้

  3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสำหรับสมาชิกเกษียณ
  • ผู้กู้ต้องมีเอกสารการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยื่นคำขอกู้เงินเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฏหมาย
  • วงเงินกู้ สมาชิกที่ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด (ใหม่) เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ กู้ได้ 50% ของราคาสัญญาซื้อขายใหม่จากบริษัทบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกู้ได้ 50% ของราคาประเมินจากบริษัท ที่สหกรณ์กำหนด) สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด (เก่า) กู้ได้ 50% ของราคาประเมินจากบริษัทที่สหกรณ์กำหนด ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ต้องไม่เป็นการได้มาจากการยกให้ (ยกเว้นแต่ผู้ยกให้เสียชีวิตแล้ว) กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ การกู้เงินพิเศษการเคหะต้องผ่อนชำระจนครบสัญญาจึงกู้ใหม่ได้
  • ผ่อนชำระไม่เกิน 150 งวด ในกรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะที่เพิ่มทุนเรือนหุ้นให้ครบร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ ต้องผ่อนชำระแล้ว 24 งวด ติดต่อกันจึงสามารถชำระคืนเงินกู้ได้โดยไม่เสียค่าปรับ หากชำระคืนเงินกู้ก่อน 24 งวด จะต้องเสียค่าปรับให้สหกรณ์ร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่นำมาชำระ ทั้งนี้ไม่รวมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระ
 
ขั้นตอนการอนุมัติวงเงินกู้
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน
  • ยื่นคำขอกู้ฉุกเฉิน เช้า (ก่อน 11.00 น.) ได้บ่าย ยื่นบ่าย (หลัง 11.00 น.) ได้วันรุ่งขึ้น
 2. เงินกู้สามัญเกินทุนเรือนหุ้นใช้สมาชิกค้ำประกัน
  • ยื่นคำขอกู้สามัญ ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน จ่ายเงินกู้ในวันที่ 16 ของเดือน หรือเลือกรับเงินกู้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 3. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น
  • ยื่นคำขอกู้สามัญ ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน จ่ายเงินกู้ในวันที่ 16 ของเดือน หรือเลือกรับเงินกู้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 4. เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
  • ยื่นคำขอกู้ เช้า (ก่อน 11.00 น.) ได้บ่าย ยื่นบ่าย (หลัง 11.00 น.) ได้วันรุ่งขึ้น
 5. เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
  • ยื่นคำขอกู้ เช้า (ก่อน 11.00 น.) ได้บ่าย ยื่นบ่าย (หลัง 11.00 น.) ได้วันรุ่งขึ้น
 6. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  • ยื่นคำขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน นัดจดจำนองตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

 

บริษัทประเมินงาน
บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จำกัด บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด
โทร. 02-617-8990-1 FAX. 02-617-8992 โทร. 02-510-4501 FAX. 02-510-4237
บริษัท เยอเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
โทร. 02-530-7963-5 FAX. 02-530-7966 โทร. 02-641-5107-9 FAX. 02-641-4826

 

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 

คุณปภาพิมุข ปไพภัคค์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-2115
E-mail : paparpi7@outlook.com

คุณอติกันต์ จอบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-1494
atikun.j@pttsc.com

คุณอรจิรา สารคร
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-1495
E-mail : onjira.s@pttsc.com
 

:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::