ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  สมัครสมาชิก  
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก/ลาออก
 
แบบฟอร์มเพิ่มลด/หุ้น
 
แบบคำร้องทั่วไป
 
ทุนเรือนหุ้น
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ข้อ 59 (17) และข้อ 95 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 12/2566
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2550
         และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับก่อนหน้านี้บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ
         หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ. ข้อ 4.   ในระเบียบนี้

                “สหกรณ์”                 หมายความว่า    สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
                “ประธานกรรมการ”     หมายความว่า    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
                “คณะกรรมการ”         หมายความว่า    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
                “สมาชิก”                  หมายความว่า    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

ข้อ 5.   การถือหุ้น ตามข้อบังคับกำหนดมูลค่าหุ้นไว้ หุ้นละสิบบาท
ข้อ 6.   สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
           ของจำนวนเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้

 
เงินเดือน (บาท) จำนวนที่ต้องถือหุ้นรายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 15,000 ไม่เกิน 2,000
เกินกว่า 15,000 ถึง 20,000 ไม่เกิน 2,200
เกินกว่า 20,000 ถึง 25,000 ไม่เกิน 2,400
เกินกว่า 25,000 ถึง 30,000 ไม่เกิน 2,600
เกินกว่า 30,000 ถึง 35,000 ไม่เกิน 2,800
เกินกว่า 35,000 ถึง 40,000 ไม่เกิน 3,000
เกินกว่า 40,000 ถึง 50,000 ไม่เกิน 3,200
เกินกว่า 50,000 ถึง 60,000 ไม่เกิน 3,400
เกินกว่า 60,000 ถึง 70,000 ไม่เกิน 3,600
เกินกว่า 70,000 ถึง 80,000 ไม่เกิน 3,800
เกินกว่า 80,000 ถึง 90,000 ไม่เกิน 4,000
เกินกว่า 90,000 ถึง 100,000 ไม่เกิน 4,200
เกินกว่า 100,000 ขึ้นไป ไม่เกิน 4,500
 

ข้อ 7. สมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงานก่อนกำหนด โดยต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 15 ปี
         สามารถเพิ่มหุ้นได้ไม่เกินปีละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่รวมกันต้องไม่เกิน 1,250,000 บาท
         (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นับจากวันที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงานส่วนสมาชิกที่พ้นสภาพจากบริษัทเดิม
         เข้าไปเป็นพนักงานของบริษัทใหม่ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เช่นกัน จะมิได้รับสิทธิในการเพิ่มหุ้นตามข้อนี้

ข้อ 8. สมาชิกทุกคนจะถือหุ้นได้ไม่เกินคนละ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
         เว้นแต่สมาชิกที่ได้ถือหุ้นเกินกว่ากำหนดดังกล่าวก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยต้องเป็นการถือหุ้นที่อาจกล่าวอ้าง
         เหตุทางกฎหมายได้ให้สมาชิกที่ถือหุ้นเกินกว่ากำหนดคงค่าหุ้นตามที่มีอยู่และให้งดส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนทั้งนี้้เว้นแต่สหกรณ์
         จะได้ออกระเบียบหรือประกาศตามข้อ 9

ข้อ 9. ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับสภาพการบริหารการเงินของสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์เงินโดยทั่วไป
         และเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกโดยส่วนรวมคณะกรรมการอาจจะกำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นรายเดือน
         หรือการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษสำหรับสมาชิกได้ตามที่เห็นสมควรโดยการออกระเบียบหรือประกาศเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

ข้อ 10. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทั้งปวง
           ที่เกี่ยวกับระเบียบนี้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 
                                                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

 

                                                                                         (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ)
                                                                                           ประธานกรรมการ
                                                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 

คุณทิพย์สุดา ตลับทอง
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-1499
E-mail : thipsuda.ta@pttsc.com

นายเศรษฐกาญษ์ ศาสตร์ฉลาดยิ่ง
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-1498
E-mail : setthakan.sa@pttsc.com
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::