ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  บนเส้นทาง 43 ปี  
 
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม กทม. นายธนิต กรวยสวัสดิ์ ประธาน สร.ปตท. ในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์กำลังลงนามในสัญญารับเงินช่วยเหลือ จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เงินกู้แบบไม่คิดดอกเบี้ย จากสถาบัน อ๊าฟลี่ โดยมิสเตอร์เค สโลน ผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้มอบการช่วยเหลือครั้งนี้ ทางสถาบันกำหนดให้มีระยะเวลาปลอดหนี้ 4 เดือน แล้วส่งเงินต้นคืนเป็นงวดๆ เงินดังกล่าวนี้ได้นำมาเป็นทุนของ สหกรณ์ออมทรัพย์หมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมในระยะเริ่มก่อตั้งและเป็นรากฐานในสหกรณ์มีสภาพคล่องตัวมาจนครบสิบปี (2534)

          สหกรณ์ออมทรัพย์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 จัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของ คณะกรรมการสหภาพแรงงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในปี 2524 โดยมีขั้นตอนการจัดตั้งดังนี้
 1. เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2523 จัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นที่ โรงแรมอิมพาล่า มีสมาชิกเข้าอบรม 34 คน สถาบันการศึกษาแรงงานเสรีเอเชียอเมริกา โดยมิสเตอร์เค สโลน ผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้สนับสนุนออกค่าใช่จ่ายในการอบรม
 2. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2524 จัดให้มีการประชุมผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนจำนวน 106 คน ที่ประชุมได้แต่งตั้งผู้แทนเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนรวม 11 คน (เลือกจาก 106 คน)
 3. นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 เลขที่ทะเบียน กพธ. 018/2524 โดยมีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดังนี้

  1. นายธนิต กรวยสวัสดิ์
  2. นายโชติ เอี่ยมสอาด
  3. นายวัฒนา ตันติภิรมย์
  4. นางนันทนา ศันธนะ
  5. นายสมุทร ศิริไพโรจน์
  6. นายจอก สงวนบุญ
  7. นายฉลอง ภู่พรายงาม
  8. ส.ต.ละออ ทรัพย์ทน
  9. นายชลอ เพ็งดิษฐ์
  10. นายบุญเรือง จันทร์สงคราม
  11. นายวสันต์ วงษ์ที

 4. วันที่ 10 เมษายน 2524 คณะผู้จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหภาพฯ คน.พระโขนง พิจารณาร่างระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 5. คณะผู้จัดตั้งกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2524 ณ ห้องประชุมกองช่าง ฝ่ายปฏิบัติงาน คน. พระโขนง และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารสหกรณ์ชุดที่หนึ่งเป็นครั้งแรก
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อเดือน มิถุนายน 2524 มีสมาชิก 106 คน ส่งค่าหุ้นครั้งแรก จำนวน 14,690 บาท เมื่อสิ้นปี สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 10,938 .- บาท การประกอบธุรกิจในระยะเริ่มต้นนี้ไม่มีการจ้างเจ้าหน้าที่เพราะไม่มีเงิน กรรมการดำเนินการช่วยกันคิดช่วยกันทำให้การบริการกู้ยืมทั้งประเภทฉุกเฉินและประเภทสามัญแก่สมาชิก และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ จากสหกรณ์
          เหตุบันดาลใจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
 1. ผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้อ่อนแอของสังคมอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ (การมีเงิน) เพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่อย่างสุขสบายมีน้อยมาก เป็นอยู่อย่างผู้ด้อยในสังคม
 2. ปัญหาหนี้สินของเพื่อนพนักงานผู้น้อยจากแหล่งเงินกู้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยประเภทไร้ความปรานี ร้อยละ 5 นั้น ถือว่า เป็นผู้มีพระคุณต่อผู้กู้จะต้องตอบสนองเป็นปฏิการคุณส่วนมากจะคิดร้อยละ 10-20 ต่อเดือน หากติดค้างดอกเบี้ยจะถูกบวกทบเป็นเงินต้นและคิดดอกเบี้ยในเดือนถัดไป
 3. ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เกิดปัญหาชุมชนแออัดตามมา
 4. สหภาพแรงงานเป็นองค์กรอิสระเป็นฐานอำนาจที่ท้าทายความรู้ความสามารถและความจริงใจของผู้ที่ถูกเลือกเข้ามาเป็นกรรมการสหภาพเป็นอย่างยิ่งการยื่นขอเรียกร้อง หรือการร้องขออะไรจากผู้มีอำนาจนั้นมีขอบเขตจำกัดบางครั้ง ฐานอำนาจส่วนนี้เมื่อได้ลิ้มรสการยอมรับอาจกลับกลายเป็นดาบสองคมบันดาลใจให้บางคนลืมบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนกลับไปกระทำการบางอย่างซึ่งมิใช่บทบาทที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้มวลสมาชิกเพื่อเชิดชูตนเอง การจะหวังซึ่งสหภาพแรงงานเป็นฐานอำนาจยื่นข้อเรียกร้องเพื่อต่อรองเอาผลประโยชน์เพียงสถานเดียวนั้นเป็นการเดินย่ำต๊อกอยู่กับที่และบทบาทในส่วนนี้ยังไม่โดดเด่นพอที่จะเป็นบทพิสูจน์ความรู้ความสามารถและความกล้าของการ เป็นผู้นำได้ เมื่อมีโอกาสมีอำนาจหน้าที่และมีปัจจัยสนับสนุนควรใช้โอกาสนี้ สร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์สุขของสังคมด้วยเหตุบันดาลใจดังกล่าว คณะกรรมการ สร.ปตท. ในชุดปี 2524 จึงวางนโยบายจากพฤติกรรมผู้รับมาเป็นผู้ให้ โดยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์กรของผู้อ่อนแอทางทุนทรัพย์มาร่วมทุนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไรผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ย่อมทราบดีการปฏิเสธไม่เป็น คือ การยอมให้เสรีภาพส่วนตัว ของเราไปขึ้นต่อความต้องการของผู้อื่นคนที่ไม่เข้าใจในตัวเราไม่มีมีแต่เราที่ยังไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้ คณะผู้จัดตั้งเป็นเพียงผู้วางรากฐานสร้างเวทีวัดความน่าไว้วางใจ ของสังคมเสมือนเสาเอกแห่งความสัมพันธ์ อันมีความหมายว่าเราคือ พี่น้องท้องถิ่นแห่งมาตุภูมิเดียวกัน
          ในนามของคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการจัดตั้ง คือ
 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ผู้ว่าการ ปตท. ขณะนั้น
 2. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ รวง. ขณะนั้น ทั้งสองท่านนี้ ได้สนับสนุนในการอนุมัติให้หักค่าหุ้น ณ ที่จ่าย ฝ่ายการเงินส่งให้สหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยวางรากฐานสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ในเรื่องหนี้
 3. นายเลื่อน กฤษณกรี ผอ.สจส. ขณะนั้น ได้จัดแบ่งสถานที่และเครื่องใช้สำนักงานให้สหกรณ์ ณ ที่ทำการ คน. พระโขนง
 4. ขอขอบคุณนายเค สโลน ผู้อำนวยการอ๊าฟลี่ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกผู้ริเริ่ม
 5. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงินที่ให้ความร่วมมือในการหักค่าหุ้นและหนี้มาด้วยดี เราถือว่าท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ เป็นอย่างยิ่ง
สถานภาพของสหกรณ์ฯ ในอดีต – ปัจจุบัน
     
ปีที่ 1 2524 มีสมาชิก 106 คน
  ทุนเรือนหุ้นแรกเริ่ม 14,690.00 บาท
  มีกำไรสุทธิ 10,938.00 บาท
     
ปีที่ 10 2533 มีสมาชิก 2,428 คน
  ทุนเรือนหุ้น 93,166,700.00 บาท
  มีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาทเศษ
     
ปีที่ 20 2543 มีสมาชิก 3,371 คน
  ทุนเรือนหุ้น 575,810,350.00 บาท
  มีกำไรสุทธิ 71,536,600.50 บาท
     
ปีที่ 30 2553 มีสมาชิก 7,572 คน
  ทุนเรือนหุ้น 1,667,201,110.00 บาท
  มีกำไรสุทธิ 175,826,867.58 บาท
     
ปีที่ 40 2563 มีสมาชิก
15,119 คน
  ทุนเรือนหุ้น
5,386,626,900.00 บาท
  กำไรสุทธิ 438,718,904.14 บาท
     
ปีที่ 41 2564 มีสมาชิก
15,276 คน
  ทุนเรือนหุ้น
5,838,148,360.00 บาท
  กำไรสุทธิ 325,713,726.53 บาท
     
ปีที่ 42 2565 มีสมาชิก
15,508 คน
  ทุนเรือนหุ้น
6,275,107,370.00 บาท
  กำไรสุทธิ 494,141,613.54 บาท
     
ปีที่ 43 2566 (ณ 31 พ.ค. 66) มีสมาชิก
15,855 คน
  ทุนเรือนหุ้น
6,501,300,290.00 บาท
  กำไรสุทธิ 263,240,368.26 บาท
 
 
 

 

 

 

 

:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::