ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  ข้อบังคับ/ระเบียบ  
 
ข้อบังคับสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
 
ระเบียบสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วย การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา พ.ศ. 2566
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก พ.ศ. 2566
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สำหรับผู้เกษียณ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2566
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2558
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2558
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2566
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
 
นโยบาย
นโยบายและระเบียบ
นโยบายและแนวทาง
 
ประกาศ
ประกาศจริยธรรม
ประกาศจรรยาบรรณ
 
 

:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::