ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  ข่าวกิจกรรม  
 
23 มิถุนายน 2563
แสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 1 ชั้น 24 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.

13-14 กรกฎาคม 2562
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี

20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.
13 ธันวาคม 2561
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.ปตท.
22 ตุลาคม 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่
26 กันยายน 2561
แสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ณ อาคาร 1 ชั้น 24 สนญ.บมจ.ปตท.
6 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
14-15 กรกฎาคม 2561
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort& Spa Pattaya Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc
20 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.

19 ตุลาคม2560
พิธีมอบเกียรติบัตรทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2560

12 กันยายน 2560
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด
24 กรกฎาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด>

22-23 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2560 ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa Pattaya Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

22-23 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2560 ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa Pattaya Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

16 มิถุนายน 2560
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด

21 เมษายน 2560
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด

15 มีนาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้านครหลวง จำกัด

21 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 และห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.

17 ตุลาคม 2559
ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2559

9-10 กรกฎาคม 2559
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2559 ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa Pattaya Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

24 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร สนญ.บมจ.ปตท.

28 ตุลาคม 2558
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.

13-14 มิถุนายน 2558
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2558 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

24 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร สนญ.บมจ.ปตท.
27 มกราคม 2558
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
21 ตุลาคม 2557
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.
6 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสหกรณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการบริหารงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานภายในสหกรณ์ รวมทั้งการบริหารด้านการลงทุน ให้การต้อนรับโดย คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
4 กันยายน 2557
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คุณอรสา ต่วนชะเอม กรรมการฯ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.
16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข่าว Q3 ประจำปี 2556
18 ตุลาคม 2556
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.
20 กันยายน 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับข้อบังคับและระบบโปรแกรมของสหกรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น และเกาหลี
1 สิงหาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แต่งตั้งเอ็มเอฟซีบริหารกองทุนส่วนบุคคล พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด โดย นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และ นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ ร่วมลงนามกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ ในสัญญาแต่งตั้งให้เอ็มเอฟซีเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มูลค่า 500 ล้านบาท โดยเอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่บริหารผลการดำเนินงานกองทุนดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่ง
26 มิถุนายน 2556
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
1-2 มิถุนายน 2556
สัมมนาโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2556 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
30 เมษายน 2556
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
19 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และโถงชั้น 1อาคาร 1 และ 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
26 ตุลาคม 2555
คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2555 จำนวน 289 ทุน เป็นเงิน 946,000 บาท
4 ตุลาคม 2555
ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.
14-15 กรกฎาคม 2555
สัมมนาโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจาปี 2555วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
28 ก.พ.2555
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 และอาคาร 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
1 ม.ค. 2555
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 ประธานและคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2555
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
1 ม.ค. 2555
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 ประธานและคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและ ศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
16 ธ.ค. 2554
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ฝ่ายจัดการ สอ.ปตท. ให้การต้อนรับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ สอ.สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับพนักงานในกลุ่มบริษัท ปตท. เป็นสมาชิกและการบริการเงินให้กู้แก่สมาชิก โดย คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ บรรยายสรุป
1-2 ต.ค. 2554
สัมมนากลุ่มสหกรณ์เครือข่าย “ไตรภาคี” สอ.ปตท. ได้จัดงานสัมมนาสหกรณ์กลุ่มเครือข่ายไตรภาคี ในหัวข้อ “โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์สาหรับสมาชิกสหกรณ์” ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดย คุณก๊ก ดอนสาราญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เป็นวิทยากร
6-7 ส.ค. 2554
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจาปี 2554 ในระหว่างวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2554 สอ.ปตท. ได้จัดสัมมนาตามโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง “ความท้าทายใหม่ของสหกรณ์ ปตท.” โดย คุณจิรพงษ์ หล่อตระกูลชัย กรรมการ สอ.ปตท. พร้อมการประกวดแข่งขัน “PTTSC Talant Contest” ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ช้างแสนรู้ นั่งรถชมภูมิทัศน์ ณ สวนนงนุช
22 ส.ค. 2554
ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยากรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ฝ่ายจัดการ สอ.ปตท. ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งสหกรณ์และการบริหารจัดการสหกรณ์ โดย คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ บรรยายสรุป
1 ก.ค. 2554
สอ.ปตท.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 คุณเสรี คีรีศรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.
19 ก.ค. 2554
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ฝ่ายจัดการ สอ.ปตท. ให้การต้อนรับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ สอ. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ประเภทของเงินให้กู้แก่สมาชิกและอัตราดอกเบี้ย โดยคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ บรรยายสรุป
22 ก.ค. 2554
โครงการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2554” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 สอ.ปตท.ได้จัดสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2554” โดยวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บมจ.ปตท.สานักงานใหญ่
10 มิ.ย. 2554
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซารโก้ จากัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ฝ่ายจัดการสอ.ปตท.ให้การต้อนรับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ สอ. พนักงานไทยซารโก้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก การจัดสวัสดิการ และการบริหารจัดการของสหกรณ์ โดย คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ บรรยายสรุป
27 เม.ย. 2554
ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากทั่วภูมิภาคเอเชีย 38 ประเทศ คุณเสรี คีรีศรี ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จาก สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) โดยมี คุณจิรพงษ์ หล่อตระกูลชัย กรรมการ, คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ บรรยาย & แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และคุณปานันท์ มหามงคล จาก ลทญ. บรรยายสรุปในภาพรวม ปตท. เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคาร ENCO B
21 ก.พ. 2554
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ บมจ.ปตท.สานักงานใหญ่
 
EditRegion5
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::