ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2566


ทะเบียนสมาชิก

(สามารถใส่เลขทะเบียนสมาชิกโดยไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้า)


QR Code แจ้งความจำนง
เข้ารับทุน

สอบถามทะเบียนสมาชิกได้ที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ โทร. 0 2537 1498-9 หรือ pttsc@pttplc.com